»Die Juden interpretieren verrückt« (nach Pierre Legendre)

1981 hat der französische Rechtshistoriker und Psychoanalytiker erstmals einen Text veröffentlicht, der den Titel trug: »Les Juifs se livrent à des interprétations insensées: expertise d’un texte«. Die deutsche Übersetzung hat daraus den Titel »Die Juden interpretieren verrückt« gebastelt. Ich habe mir diese Übersetzung und ihre Vorlagen einmal angesehen.  „»Die Juden interpretieren verrückt« (nach Pierre Legendre)“ weiterlesen

Justinian

Die Novelle 146 Justinians aus dem Corpus Iuris Civilis III, S. 714 ff. Ich biete hier den griechischen Text und meine deutsche Übersetzung. Es gelten wie immer die Lizenzbestimmungen meines Blogs.

ΠΕΡΙ ΕΒΡΑΙΩΝ

Ὁ αὐτὸς βασιλεὺς Ἀρεοβινδῳ τῷ ἐνδοξοτάτῳ ἐπάρχῳ πραιτωρίων.

(Προοίμιον.) Ἐχρῆν μὲν Ἑβραίους τῶν ἱερῶν ἀκούοντας βιβλίων μὴ ψιλοῖς προστετηκέναι τοῖς γράμμασιν, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἐναποκειμένας αὐτοῖς προφητείας ὁρᾶν, δἰ ὧν τὸν μέγαν ϑεὸν καὶ σωτῆρα τοῦ τῶν ἀνϑρώπων γένους Ἰησοῦν τὸν Χπιστὸν καταγγέλλουσι· πλὴν ἀλλ᾽ εἰ καὶ ἀλόγοις σφᾶς αὐτοὺς ἑρμηνείαις ἐπιδιδόντες τῆς ὀρϑῆς ἄχρι καὶ νῦν ἀποπεπλάνηνται δόξης, ὅμως ἀμφισβητεῖν πρὸς ἀλλήλους μαϑόντες αὐτοὺς 1 οὐκ ἐκαρτερήσαμεν ἄκριτον αυτοῖς καταλιπεῖν ταραχήν. δἰ αὐτῶν γὰρ τῶν προσενηνεγμένων ἡμῖν προσελεύσεων ἐμάϑομεν, ὡς οἱ μὲν μόνης ἕχονται τῆς ἑβραΐδος φωνῆς καὶ αὐτῇ κεχρῆσϑαι περὶ τὴν τῶν ἱερῶν βιβλιων ἀνάγνωσιν βούλονται, οἱ δὲ καὶ τὴν ἑλληνὶδα παραλαμβάνειν ἀξιοῦσι, καὶ πολὺν ἤδη χρόνον ὑπὲρ τούτου πρὸς σφᾶς αὐτοὺς στασιάζουσιν. ἡμεῖς τοίνυν τὰ περὶ τούτου μαϑόντες καλλίους ἐκρίναμεν εἶναι τοὺς και τὴν ἐλληνίδα φωνὴν πρὸς τὴν τῶν ἱερῶν βιβλίων ἀνάγνωσιν παραλαμβάνειν ἐϑέλοντας, καὶ φωνὴν πᾶσαν ἁπλῶς ἣν ὁ τόπος ἐπιτηδειοτέραν καὶ μᾶλλον γιώριμον 2 τοῖς ἀκούουσιν εἶναι ποιεῖ.

Über die Hebräer

Der gleiche Herrscher an Areobindus, den höchst geehrten Prätorianerpräfekten

(Vorwort) Es war notwendig, dass die Hebräer, wenn sie die heiligen Schriften hören, nicht an den bloßen Schriftzeichen festkleben, sondern auf die in ihnen aufbewahrt liegenden Prophezeiungen achten, durch die sie den großen Gott und Erlöser des Menschengeschlechts, Jesus der Christus, verkündigen: wenn sie sich aber andererseits ihren unvernünftigen Auslegungen hingeben und bis jetzt von der wahren Herrlichkeit 3 abirren, haben wir es gleichwohl nicht hingenommen, obwohl wir erfahren haben, dass sie miteinander streiten, sie ohne Urteil der Zwietracht zu überlassen. Denn gerade durch die an uns herbeigebrachten Eingaben 4 haben wir erfahren, dass die einen sich alleine an die Hebräische Sprache gebunden fühlen und wollen, dass sie auch bezüglich der Vorlesung der heiligen Schriften gebraucht wird; und die anderen fordern die griechische (Sprache) zu übernehmen und dass sie bereits lange Zeit deswegen untereinander Streit haben. Deshalb, als wir davon erfuhren, haben wir entschieden, dass diejenigen besser seien, die die griechische Sprache für die Vorlesung der heiligen Schriften heranziehen wollten, und überhaupt jede Sprache, die die Stelle denen geeigneter sein lässt und besser verständlich macht, die sie hören.

Θεσπίζομεν τοίνυν, ἄδειαν εἶναι τοῖς βουλομένοις Ἑβραίοις κατὰ τὰς συναγωγὰς τὰς αὐτῶν, καϑ᾽ ὃν Ἑβραῖοι ὅλως τόπον εἰσι, διὰ τῆς ἑλληνίδος φωνῆς τὰς ἱερὰς βίβλους ἀναγινώσκειν τοῖς συνιοῦσιν, ἢ καὶ τῆς πατρίου τυχὸν (τῆς ἰταλικῆς ταύτης φαμὲν) ἢ καὶ τῶν ἄλλων ἁπλῶς, τοῖς τόποις συμμεταβαλλομένης τῆς γλώττης καὶ τῆς δι᾽ αὐτῆς ἀναγνώσεως, ἐφ᾽ ᾧ σαφῆ τε εἶναι τὰ λεγόμενα τοῖς συνιοῦσιν ἅπασιν ἐφεξῆς καὶ κατὰ τὰ αὐτὰ ζῆν τε καὶ πολιτεύεσϑαι· καὶ μὴ παρρησίαν εἶναι τοῖς παρ᾽ αὐτοῖς ἐξηγηταῖς μόνην τὴν ἑβραΐδα παραλαμβάνουσι κακουργεῖν ταύτην ὡς ἂν ἐϑελήσαιεν, τῇ τῶν πoλλῶν ἀγνοία τὴν σφῶν αὐτῶν περικαλύπτοντες 5 κακοήϑειαν. πλὴν οἱ διὰ τῆς ἑλληνίδος ἀναγινώσκοντες τῇ τῶν ἑβδομήκοντα χρήσονται παραδόσει τῇ πάντων ἀκριβεστέρᾳ καὶ παρὰ τὰς ἄλλας ἐγκεκριμένῃ διὰ τὸ μάλιστα περί τὴν ἑρμηνείαν συμβεβηκός, ὅτι κατὰ δύο διαιρεϑέντες καὶ κατὰ διαφόρους ἑρμηνείσαντες τόπους ὅμως μίαν ἅπαντες ἐκδεδώκασι σύνϑεσιν.

(Kapitel 1) Wir verkünden daher, dass die Hebräer furchtlos sein sollen, die in ihren Synagogen an allen Orten, wo Hebräer sind, die Heiligen Bücher den Versammelten in griechischer Sprache vorlesen wollen, in der überkommenen Sprache etwa (wir meinen damit eben die italische) 6 oder einfach auch in anderen, da sich mit den Orten die Sprachen und dadurch zugleich ihre Verlesungen ändern; unter der Bedingung, dass einerseits den Versammelten das Gesprochene vollständig der Reihe nach deutlich sein soll und dass sie diese Sprache im privaten und öffentlichen Bereich gebrauchen. Nicht aber soll es Redefreiheit geben für die Exegeten bei ihnen, die ausschließlich die hebräische Sprache benutzen, um daraus Worte nach Belieben zu verdrehen, wobei sie infolge der Unwissenheit der meisten (Zuhörer) ihre eigene schlechte Gesinnung zu verbergen wissen. Die jedoch auf Griechisch lesen, sollen sich der Übertragung der Siebzig bedienen, der genauesten von allen, und die im Vergleich zu den anderen wegen der größten sprachliche Übereinstimmung in hohem Ansehen steht: dass sie zwar zu zweit und an verschiedenen Orten übersetzten, aber eine völlig gleiche Komposition bei der Übersetzung zusammenbrachten.

πρὸς δέ γέ τοὐτοις τίς οὐκ ἂν τῶν ἀνδρῶν κἀκεῖνο ϑαυμάσειεν, ὅτι πολλῷ πρεσβύτεροι τῆς σωτηριώδους ἐπιφανείας τοῦ μεγάλου ϑεοῦ και σῶτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ γεγονότες ὅμως ἐκεινην μέλλουσαν ὥσπερ ὁρῶντες τῆν τῶν ἱερῶν βιβλων παράδοσιν ἐποιήσαντο, προφητικῆς ὥσπερ χάριτος περιλαμψάσης αὐτούς; και ταύτη μὲν χρήσονται μάλιστα πάντες· πλὴν ἀλλʹ ὡς ἂν μὴ τὰς λοιπὰς αὐτοῖς ἀποκλείειν νομισϑείημεν ἑρμηνείας, ἄδειαν δίδομεν καὶ τῇ Ἀκύλου κεχρῆσϑαι, κἂν εἰ ἀλλόφυλος ἐκεῖνος καὶ οὐ μετρίαν ἐπι τινων λέξεων ἔχῃ πρὸς τοὺς ἑβδομήκοντα τὴν διαφωνιαν.

Wer wunderte sich dazu nämlich nicht über eben jenes an solchen Männern, dass sie, obwohl sie lange vor der rettenden Erscheinung des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus geboren wurden, dennoch gleichsam voraussahen, dass sie (=die Erscheinung) kommen werde und die Überlieferung der heiligen Bücher veranlassten, gleichsam durch eine prophetische Gabe erleuchtet? Und alle haben diese nun vorzüglich zu gebrauchen: Ferner aber, damit wir nicht den Anschein erwecken, sie von den übrigen Auslegungen auszuschließen, geben wir die Erlaubnis, dass auch die des Aquila gebraucht werde, selbst wenn derselbe von einem anderen Stamm ist, 7 und in einigen Passagen eine nicht unbedeutende Unterschiedlichkeit zu den Siebzig hat.

τὴν δὲ παῤ αὐτοις λεγομένην δευτέρωσιν ἀπαγορεύομεν παντελῶς, ὡς ταῖς μὲν ἱεραῖς οὐ συνανειλημμένην βίβλοις οὐδὲ ἄνωϑεν παραδεδομένην ἐκ τῶν προφητῶν, ἐξεύρεσιν δὲ οὖσαν ανδρῶν ἐκ μόνης λαλούντων τῆς γῆς καὶ ϑεῖον ἐν αὐτοῖς ἐχοντων οὐδέν. καὶ αὐτὰς δὲ δὴ τὰς ἱερὰς φώνὰς αψναγνώσονται τὰς βιβλους αὐτὰς ἀναπτύσσοντες, ἀλλὰ μὴ κατακρύπτοντες μὲν τὰ κατ᾿ αὐτὰς εἰρημένα, τὰς ἔξωϑεν δὲ παραλαμβάνοντες ἀγράφους κενοφωνιας πρὸς τὴν τῶν ἁπλουστέρων αὐτοῖς ἐπινενοημένας ἀπώλειαν. ὥστε ταύτης δεδομένης παρ᾽ ἡμῶν τῆς ἀδείας οὔτε ζημίαις τισὶν ὑπαχϑήσονται παντελῶς οἱ τὴν ἑλληνιδα φωνὴν καὶ τὰς ἄλλας παραλαμβάνοντες, οὔτε παρ᾽ οὑτινος οῦν κωλυϑήσονται οὐδὲ ἄδειαν ἕξουσιν οἱ παρ᾽ αὐτοῖς ἀρχιφερεκῖται ἤ πρεσβύτεροι τυχὸν ἤ διδάσκαλοι προσαγορευόμενοι περινοίαις τισὶν ἤ ἀναϑεματισμοῖς τοῦτο κωλύειν, πλὴν εἰ μὴ βούλοιντο δι᾽ αὐτῶν σωφρονιζόμενοι τῶν εἰς σῶμα ποινῶν καὶ πρός γε ἀφαιρούμενοι τῶν οὐσιῶν ἄκοντες ἐνδιδόναι καλλίονά τε καὶ ϑεοφιλέστερα βουλομένοις τε ἡμῖν καὶ κελεύουσιν.

Aber die bei ihnen so genannte Deuterosis verbieten wir vollständig, da sie durch die Heiligen Bücher nicht bestätigt und auch nicht aus der Vorzeit von den Propheten überliefert worden ist; dass sie aber eine Erfindung von Männern ist, die nur von Irdischem sprechen und nichts Göttliches in sich haben. Und so sind die heiligen Worte selbst wiederum vorzulesen, indem sie die Bücher selbst aufschlagen; aber nicht das in ihnen Gesagte verhüllen, indem sie das von außen überlieferte ungeschriebene Geschwätz, das zum Verderben der Einfältigeren unter ihnen erdacht ist, gebrauchen. Daher sollen infolge der von uns gewährten Befugnis weder mit Strafen irgendeiner Art belangt werden, welche die griechische Sprache oder die anderen gebrauchen, noch sollen sie von irgendeinem daran gehindert werden, aber nicht soll es den unter ihnen, die Archiferekitai 8 oder vielleicht Älteste oder Lehrer genannt werden, gestattet sein, durch Vorbringen von Spitzfindigkeiten oder Verfluchungen das zu verhindern, außer sie wollen sich, nur durch besondere Körperstrafen zur Vernunft gebracht , und überdies ihres Vermögens beraubt, nur unfreiwillig uns fügen, die wir Besseres und Gottgefälligeres wollen und befehlen.

Εἴ τινες δὲ παρ᾽ αὐτοῖς κενοφωνίας ἀϑέους ἐπεισάγειν ἐγχειρήσαιεν, ἢ ἀνάστασιν ἢ κρίσιν ἀρνούμενοι ἢ τὸ ποίημα τοῦ ϑεοῦ καὶ κτισμα τοὺς ἀγγέλους ὑπάρχειν, τούτους και ἀπελαύνεσϑαι βουλόμεϑα τόπου παντὸς καὶ μὴ ἀφιέναι φωνὴν βλάσφημον οὕτω καὶ αὐτῆς τῆς περὶ θεοῦ καϑάπαξ ἐξολισϑήσασαν γνώσεως. ἐγχειροῦντας γὰρ αὐτοὺς παραφϑέγγεσϑαί τι τοιοῦντον ταῖς πασῶν ἐσχάταις ὑποβάλλομεν τιμωρίαις, τῆς ἐπειςαγομένης πλάνης ἐκ τούτου τὸ τῶν Ἑβραίων περικαϑαίροντες ἔϑνοσ.

(Kapitel 2) Wenn aber irgendwelche von ihnen es unternommen haben, gottlos leeres Geschwätz bei sich einzuführen, in dem sie entweder die Auferstehung oder das Gericht leugnen, oder dass die Engel als Gottes Werk und Schöpfung entstanden sind: 9 Wir wollen nicht nur, dass diese von allen Orten auszuschließen sind, sondern auch dass sie nicht in dieser Art blasphemische Reden von sich geben, die auch ganz und gar der Kenntnis Gottes ermangeln. Denn die, die sich mit solchen Reden einmischen, die unterwerfen wir alle den härtesten Strafen, indem wir infolgedessen das hebräische Volk von diesem eingeführten Irrtum reinigen.

Εὐχόμεϑα δὲ αὐτοὺς διὰ ταύτης ἤ ἐκείνης τῆς γλώττης τών ἱερῶν βίβλων ἀκούοντας φυλάττεσϑαι μὲν τὴν τῶν ἑρμηνευόντων κακίαν, μὴ φιλοῖς δὲ προσέχειν τοῖς γράμμασιν, ἀλλὰ τῶν πραγμάτων γενέσϑαι καὶ ϑειοτέρας ὄντως ἐννοίας λαβεῖν, ὥστε καὶ μεταμανϑάνειν τὸ κάλλιον καὶ παύσασϑαί ποτε πλανωμένους καὶ περὶ αὐτὸ τὸ πάντων καιριώτατον ἁμαρτάνοντας, τὴν εἰς ϑεὸν ἐλπίδα φαμέν. διὰ τοῦτο γὰρ δὴ πᾶσαν αὐτοῖς φωνὴν ἀνεῴξαμεν πρὸς τὴν τῶν ἱερῶν βίβλων ἀνάγνωσιν, ὥστε πάντας ἐφεξῆς τὴν αὐτῶν λαμβάνοντας εἴδησιν εὐμαϑεστέρους πρὸς τὰ καλλίω γενέσϑαι· τῶν ὡμολογημένων ὑπάρχοντος, ἑτοιμότερον πολλῷ πρὸς διάκρισιν εἶναι καὶ πρὸς τὴν τοῦ βελτίονος αἵρεσιν τὸν ἐν ἱεραῖς ἐντραφέντα βίβλοις καὶ μικρὸν τὸ λεῖπον ἔχοντα πρὸς διόρϑωσιν, ἤ τὸν εἰδότα μὲν τούτων οὐδέν, μόνου δὲ τοῦ τῆς ϑρησκείας ἐξηρτημένον ὀνόματος καὶ ὥσπερ ἀγκύρας ἀντεχόμενον ἱερᾶς καὶ μάϑημα ϑεῖον τὴν ψιλὴν τῆς αἱρέσεως προσηγορίαν εἶναι νομίζοντα.

(Kapitel 3) Wir wünschen aber, dass sie, wenn sie in der einen oder der anderen Sprache die Heiligen Bücher hören, von der Schlechtigkeit der Ausleger bewahrt sind, und sich nicht nur an die bloßen Wörter (Buchstaben) halten, sondern zum Wesentlichen gelangen und wahrhaft göttlichere Einsichten gewinnen, sodass sie zum Besseren hin umlernen und irgendwann einmal damit aufhören, herum zu irren und sich im Wesentlichsten von allem zu verfehlen, wir nennen es die Hoffnung auf Gott. Deswegen haben wir ihnen auch zum Lesen der Heiligen Bücher jede Sprache ermöglicht, damit alle sodann, wenn sie ein echtes Wissen davon (= den Heiligen Büchern) gewinnen, lernfähiger im Hinblick auf die besseren (wesentlicheren) Dinge werden. Übereinstimmung besteht darin: dass um vieles mehr zum kritischen Urteil und zur Annahme des Besseren derjenige bereit ist, der intensiv in den Heiligen Büchern unterrichtet wurde und nur wenig Anleitung benötigt, als der, welcher davon nichts weiß und sich nur an den bloßen Namen der Religion klammert und von ihr wie von einem heiligen Anker gehalten wird und meint, dass der leere Namen der religiösen Richtung eine göttliche Lehre sei.

Ἐπίλογος. Τὰ τοίνυν παραστάντα ἡμῖν καὶ διὰ τοῦδε τοῦ ϑείου νόμου δηλούμενα παραφυλάξει μὲν ἡ σὴ ἐνδοξότης καὶ ἡ πειϑομένη σοι τάξις, παραφυλάξει δὲ ὁ κατὰ καιρὸν ἐπὶ τῆς αὐτῆς ἀρχῆς ταχϑησόμενος. καὶ οὐ συγχωρήσει παντελῶς Ἑβραίοις παρὰ ταῦτα ποιεῖν, ἀλλὰ τοὺς ἐνισταμένους ἢ καὶ κωλύειν ὅλως ἐπιχειροῦντας ταῖς εἰς σῶμα πρῶτον ποιναῖς ὑποϑεὶς ἐξορίαν οἰκεῖν ἀναγκάσει, ἀφαιρουμένους καὶ τῶν οὐσιῶν, ὡς μὴ κατὰ ταὐτὸν αὐτοὺς ϑεοῦ τε καὶ βασιλείας καταϑρασύνεσϑαι. χρήσῃ δὲ καὶ προστάξεσι πρὸς τοὺς τῶν ἐπαρχιῶν ἡγουμένους προτάττων αὐτῶν τὸν ἡμέτερον νόμον, ὥστε καὶ αὐτοὺς τοῦτον μανϑάνοντας προϑεῖναι κατὰ πόλιν ἑκάστην, εἰδότας ὡς ταῦτα παραφυλάττειν χρεὼν ἡμετέραν ἀγανάκτησιν δεδιότας.

Epilog. Unsere Erwägungen, welche durch dieses gottgefällige Gesetz (Religionsgesetz) klar zum Ausdruck kommen, mögen Euer Gnaden 10 und Eure Untergebenen genau beachten, aber auch zur gegebenen Zeit Euer Nachfolger im Amt. In keiner Weise darf aber den Hebräern ein Zuwiderhandeln gestattet sein, sondern diejenigen, die Widerstand leisten oder sogar daran gehen, diese Maßnahmen gänzlich zu verhindern, sollen zuerst körperliche Bestrafung erfahren, dann aber in die Verbannung geschickt werden, wobei ihr Vermögen eingezogen wird und sie infolgedessen nicht mehr den Mut haben, sich in gleicher Weise gegen Gott und den Kaiser (die weltliche Herrschaft) zu stellen. Ihr sollt auch Anordnungen zur Beachtung unseres Gesetzes an die Provinzstatthalter erlassen, damit auch sie davon Kenntnis nehmen und es in jeder Stadt verlautbaren, im Wissen, dass sie sich daran halten müssen und allenfalls unseren Unmut zu befürchten haben.

[Mein besonderer Dank gilt Dr. Helmut Noll, ohne dessen kenntnisreiche Hilfe ich diese Übersetzung nicht zustande gebracht hätte. Selbstverständlich gehören alle etwaigen Fehler bei der Abschrift und Verdeutschung dieses Textes mir. OA]

Show 10 footnotes

  1. Apparat merkt an: μαϑόντες αὐτοὺς wird von der lateinischen Version ausgelassen, die gleich mit οὐκ ἐκαρτερήσαμεν fortsetzt
  2. Ich lese hier γνώριμον
  3. Hinter dieser Formulierung stehen die Ausführungen des Apostels Paulus in 2 Kor 3, 4-16; oder ist zu übersetzen: vom wahren Glauben? (Danke an Dr. H. Noll für diesen wertvollen Hinweis!)
  4. Προσέλευσις habe ich hier im Sinne von libellus supplex übersetzt.
  5. Verderbte Lesart?
  6. die lateinische?
  7. Aquila war Jude
  8. Willem F. Smelik leitet den Begriff von רֵישׁ פִּרְקָא ab, was ich mit Vorsteher des Unterrichts übersetzen würde. (Justinian’s Novella 146 and Contemporary Judaism S. 15)
  9. Abraham Geiger führt diese Stelle  auf Apg 23,8 zurück, wo gesagt wird, dass die Sadduzäer nicht an Engel und Geister glaubten, »was sonst nirgends von ihnen vorkommt«. (Abraham Geiger, Urschrift und Übersetzung der Bibel, Zweite Auflage Frankfurt am Main 1928, S. 130 f.)
  10. byzantin. Titulatur